Ons privacystatement

Alledaags is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens. Op deze pagina laat Alledaags weten welke gegevens zij verzamelt als u deze website gebruikt en waarom zij deze gegevens verzamelt. Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Alledaags. Alledaags respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens en diensten

Wanneer u zich (aan)meldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Alledaags. 
Alledaags zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

Rol van Alledaags : verwerker/ verantwoordelijk

Alledaags fungeert als verantwoordelijke voor de volgende verwerkingen van Persoonsgegevens van Medewerkers. Alledaags fungeert als Verwerker voor de verwerkingen van Persoonsgegevens van Klanten (gebruikers)

Daarnaast besteedt Alledaags bepaalde onderdelen van de gegevensverwerking uit aan derden ((sub-)verwerkers), die in opdracht van Alledaags bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden Persoonsgegevens verstrekt, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de door Alledaags gegeven opdracht. Met al deze partijen zijn (sub-) verwerkerovereenkomsten afgesloten, dan wel anderszins afspraken gemaakt.

Hosting/ clouddiensten


Alledaags maakt voor de opslag van persoonsgegevens gebruik van een clouddienst, met servers in Nederland/ Europa. Geheimhouding


Alle medewerkers en externe partijen (verwerkers) die toegang hebben tot en beschikking hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

Beveiliging


Alledaags heeft zich tot het uiterste ingespannen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit:
 -encryptie van wachtwoorden;
 -autorisatie (gebruikersnaam en wachtwoord); 
-fysieke beveiligingsmaatregelen (toegangspas).

Bewaartermijnen


Alledaags bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Recht op inzage, correctie


Gebruikers kunnen Alledaags op elk gewenst moment via support@alledaags.nl verzoeken om inzage in of correctie van de eigen Persoonsgegevens.

Communicatie


Alledaags bewaart Persoonsgegevens zolang als deze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor u het bericht heeft gestuurd. Berichten worden –zodra het doel is geëindigd- verwijderd. Alledaags kan u berichten sturen om u te attenderen/ uit te nodigen voor aanpalende diensten.

Doeleinden


Alledaags verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij Alledaags van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Derden


De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

Veranderingen


Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven mailingen


Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Vragen en feedback


Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacy statement of de manier waarop Alledaags de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via support@alledaags.nl.

Als u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met Alledaags opnemen via het contactformulier op de website. Telefonisch is Alledaags te bereiken op:
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.